Paul Picauly

Werkzaam voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en actief voor de VVD. Ook op Twitter en LinkedIn.

VNG zoekt gemeente met bestemmingsplan buitengebied waarin PAS speelt

Gemeenten ondervinden problemen bij het vaststellen van hun bestemmingsplan buitengebied die kan leiden tot een toename van stikstofdeposities. Op grond van jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State mag alleen tot vaststelling van een bestemmingsplan worden overgegaan, wanneer uit de passende beoordeling de zekerheid is verkregen dat de maximale planologische mogelijkheden de natuurlijke kenmerken niet aantasten.

De ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Interprovinciaal Overleg, willen verkennen of een nieuwe juridische redeneerlijn voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een oplossing biedt. De partijen zijn hiervoor op zoek naar een bestemmingsplan buitengebied waarvoor de komende maanden een zitting plaatsvindt bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarbij het geschetste PAS-vraagstuk speelt en waarin ruimte wordt geboden voor meer dan 1 project.

Bent u werkzaam voor een gemeente, voldoet uw bestemmingsplan aan bovenstaande en bent u geïnteresseerd, zend dan uiterlijk vrijdag 15 juli uw reactie aan Rona Helder, rona.helder@vng.nl.

VNG brief aan B&W en Gemeenteraad over Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking. Hiermee wordt het natuurbeleid gedecentraliseerd en komt de nadruk te liggen op de samenwerking tussen provincies en gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft hierover op 20 juni een ledenbrief gestuurd aan de colleges van burgemeester en wethouders en gemeenteraden. In de brief wordt toegelicht hoe natuur geborgd kan worden in het vergunningenproces en worden ambtenaren uitgenodigd voor regionale bijeenkomsten.

Eerste Kamer vraagt aandacht voor handhaving natuurbescherming

Op 15 december is de Wet natuurbescherming aangenomen door de Eerste Kamer. Met de aangenomen motie-Vos is de regering verzocht „de kwaliteit en effectiviteit van de handhaving van de wet te monitoren en daar de Kamer over te informeren”.

Downloads